Η ΕΥΛΙΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ Αυτοτελών Εκδόσεων περιλαμβάνει μελέτες στην Κλασική Αρχαιολογία, την Επιγραφική, τη Νομισματική και την Παπυρολογία εστιάζοντας στον Ελληνικό και Ρωμαϊκό κόσμο της Μεσογείου από την Υστερομινωϊκή / Υπομινωϊκή / Μυκηναϊκή εποχή (12ος / 11ος αιώνα π.Χ.) έως και την Ύστερη Αρχαιότητα (5ος / 6ος αιώνα μ.Χ). Πρόκειται για δοκίμια που δεν μπορούν λόγω της μεγάλης έκτασής τους να ενταχτούν στην ετήσια επιστημονική έκδοση της ΕΥΛΙΜΕΝΗΣ, όπως μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων και συμποσίων, δημοσιεύσεις ανασκαφών, συντάγματα νομισμάτων και εκδόσεις επιγραφών και παπύρων. Η ΕΥΛΙΜΕΝH ΣΕΙΡΑ περιλαμβάνει επίσης μελέτες στην Ανθρωπολογία, Παλαιοδημογραφία, Παλαιοπεριβάλλον, Παλαιοβοτανολογία, Ζωοαρχαιολογία, Αρχαία Οικονομία και Ιστορία των Επιστημών, εφόσον αυτές εμπίπτουν στα προαναφερθέντα γεωγραφικά και χρονικά όρια. Ευρύτερες μελέτες στην Κλασική Φιλολογία και Αρχαία Ιστορία θα γίνονται δεκτές, εφόσον συνδέονται άμεσα με μία από τις παραπάνω επιστήμες. Η ΕΥΛΙΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ δεν θα εκδίδεται περιοδικά.
              Παρακαλούνται οι συγγραφείς να λαμβάνουν υπόψη τους τις παρακάτω οδηγίες:
Οι εργασίες υποβάλλονται στην Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική ή Ιταλική γλώσσα. Κάθε εργασία συνοδεύεται από μία εκτενής περίληψη μέχρι 3.000 λέξεις, σε γλώσσα άλλη από αυτή του κειμένου.
Συντομογραφίες δεκτές σύμφωνα με το American Journal of Archaeology, Numismatic Literature, J.F. Oates et al., Checklist of Editions of Greek and Latin Papyri, Ostraca and Tablets, ASP (https://papyri.info/docs/checklist).
Οι εικόνες πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .tiff ή .jpg και σε ανάλυση τουλάχιστον 1,200 dpi (dots per inch) προκειμένου για γραμμικά σχέδια και 400 dpi για ασπρόμαυρες εικόνες (στην κλίμακα του γκρι). Όλα τα εικονογραφικά στοιχεία πρέπει να είναι αριθμημένα σε απλή σειρά.
Οι εργασίες υποβάλλονται σε ένα εκτυπωμένο αντίτυπo, συνοδευόμενα από το κείμενο και τις εικόνες σε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (CD, DVD).
Είναι υποχρέωση του κάθε συγγραφέα να εξασφαλίζει γραπτή άδεια για την αναπαραγωγή υλικού που έχει δημοσιευτεί αλλού ή είναι αδημοσίευτο.


 


              The EULIMENE SERIES of Independent Publications accommodates book-length studies in the fields of Classical Archaeology, Epigraphy, Numismatics, and Papyrology, with particular interest in the Greek and Roman Mediterranean world. The time span covered by the EULIMENE SERIES runs from the Late Minoan / Sub Minoan / Mycenean period (12th / 11th cent. BC) through to the Late Antiquity (5th / 6th cent. AD). The EULIMENE SERIES is designed to accommodate extended essays too long for inclusion in the EULIMENE annual scientific Journal and they can be single author monographs, proceeding of colloquia and congresses, excavation publications, numismatic corpora and editions of inscriptions and papyri. EULIMENE SERIES will also welcome studies on Anthropology, Palaiodemography, Palaio–environment, Botanical and Faunal Archaeology, the Ancient Economy and the History of Science, so long as they conform to the geographical and chronological boundaries noted. Broader studies on Classics or Ancient History will be welcome, though they should be strictly linked with one or more of the areas mentioned above. The EULIMENE-SERIES appears irregularly.


It will be very much appreciated if contributors consider the following guidelines:
Contributions should be in either of the following languages: Greek, English, German, French or Italian. Each paper should be accompanied by a summary of up to 3.000 words is required, in a language other than that of the volume.
Accepted abbreviations are those of American Journal of Archaeology, Numismatic Literature, J.F. Oates et al., Checklist of Editions of Greek and Latin Papyri, Ostraca and Tablets, ASP (https://papyri.info/docs/checklist).
Illustrations should be submitted in .tiff or .jpg format of at least 1,200 dpi (dots per inch) for line art and 400 dpi for halftones (grayscale mode) resolution. All illustrations should be numbered in a single sequence.
Please submit one hard copy of your text and a version on digital storage media (CD, DVD).
It is the author’s responsibility to obtain written permission to quote or reproduce material which has appeared in another publication or is still unpublished.


 


 


Για το περιοδικό ΕΥΛΙΜΕΝΗ, μία διεθνής επιστημονική περιοδική έκδοση με κριτές, που περιλαμβάνει μελέτες στην Κλασική Αρχαιολογία, την Επιγραφική, τη Νομισματική και την Παπυρολογία  δείτε τον νέο ιστότοπο https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eulimene.


For the journal Eulimene, an international refereed academic periodical which hosts studies in Classical Archaeology, Epigraphy, Numismatics, and Papyrology see the new site at https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eulimene.

Press Contact

Principal Contact

The publishing directors

Support Contact

Nikos Litinas
Phone +30 2831077380

Open Access Policy

This press provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.