Η Ηθική και η Επιρροή της Βιομηχανίας Φαρμάκων στην Ιατρική

Μιχαήλ Ψαρομμάτης

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-9809-7802

Translator

Authors

Μιχαήλ Ψαρομμάτης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://orcid.org/0000-0002-9809-7802

Synopsis

Οι μελέτες περίπτωσης αυτού του βιβλίου αναλύουν συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν στον χώρο της ιατρικής και την επίδρασή τους στην λήψη αποφάσεων στο περιβάλλον της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Μέσα από την μελέτη πραγματικών και υποθετικών περιστατικών γίνεται αξιολόγηση καταστάσεων στις οποίες παρουσιάζονται συγκρούσεις και ηθικά διλήμματα κυρίως ανάμεσα σε δύο βασικούς άξονες: το εκάστοτε προσωπικό συμφέρον από τη μία και το ιατρικό όφελος του κοινού από την άλλη. Χωρίς να δίνονται απόλυτες, κατηγορηματικές απαντήσεις σε αυτά τα ηθικά και κλινικά διλήμματα, γίνεται ολιστική αξιολόγηση των περιστατικών αυτών, με χρήση μεθόδων ανάλυσης που λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες. Ως αποτέλεσμα το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν χάρτη ο οποίος, συνυπολογίζοντας τα εκάστοτε μοτίβα δεδομένων και τα διαφορετικά ηθικά μοντέλα που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση, θα βοηθήσει τον αναγνώστη να δράσει αποτελεσματικά όταν βρεθεί αντιμέτωπος με ένα παρόμοιο ηθικό δίλημμα.

Cover for Η Ηθική και η Επιρροή της Βιομηχανίας Φαρμάκων στην Ιατρική

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-618-86248-3-2
doi
10.12681/aprlp.86.76
Peer Review Certification